ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN THUASNE BENELUX B.V.

Versie 2018 - Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. 08062380

Art. 1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer.

Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.

Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan eenieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst.

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Art. 2 Overeenkomst

2.1 Al onze offertes en/of gegevens in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.2 Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging.

2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Voor nabestellingen van offertes, gelden niet automatisch de prijzen van de eerdere offerte.

2.5 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes of aanbiedingen binden de opdrachtnemer niet.

Art. 3 Levertijd
Art. 4 Transport en verzekering

4.1 Op alle zendingen wordt een toeslag als tegemoetkoming in de orderkosten in rekening gebracht bij opdrachtgever zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. Verzending geschiedt franco opdrachtnemer.

4.2 Alle door opdrachtgever bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de opdrachtgever door opdrachtnemer afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen.

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de opdrachtgever komen. Ook meerkosten verbonden aan overige bezorgingdiensten, zoals verzending per express, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf het kantoor of het magazijn van opdrachtnemer is voor rekening van de opdrachtgever, zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de opdrachtgever zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

4.5 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtig zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Art. 5 Zicht- en retourzendingen
Art. 6 Prijzen
Art. 7 Ontwerpen en tekeningen
Art. 8 Montage en montagekosten
Art. 9 Eigendomsvoorbehoud
Art. 10 Betaling
Art. 11 Aansprakelijkheid
Art. 12 Garantiebepalingen
Art. 13 Overmacht
Art. 14 Reclamering
Art. 15 Reparaties
Art. 16 Opschorting en ontbinding
Art. 17 Geschillen
Art. 18 Toepasselijk recht
Art. 19 Nietigheid
Art. 20 Verwerking persoonsgegevens