Thuasne Academie Gebruiksvoorwaarden

Bijwerkingsdatum: 5 april 2024

OVERZICHT

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is het regelen van de toegang, de raadpleging en het gebruik van de website van de Thuasne Academie.

Deze website wordt beheerd door:

THUASNE,

Naamloze vennootschap naar Frans recht, met een maatschappelijk kapitaal van € 1 950 000, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 542 091 186, met maatschappelijke zetel op het adres 120, rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANKRIJK

BTW-nummer: FR88542091186

E-mailadres: contact@thuasne.fr

Telefoonnummer: 01 41 05 92 92

De publicatieverantwoordelijke is mevrouw Anne-Sophie DUCOTTET.

En gehost door:

LearnUpon Limited (geregistreerd bedrijfsnummer 503858) handelend onder de naam LearnUpon, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op First Floor Ocean House, Arran Quay, Dublin 7, D07 DHT3, Ierland.

E-mailadres: legal@learnupon.com

Telefoonnummer: +442036427679

Zij voorzien ons van het online trainingsplatform THUASNE ACADEMY dat ons in staat stelt diensten aan u te leveren.

Overal op de site verwijzen de termen "Wij", "Ons" en "Onze" naar THUASNE. THUASNE biedt deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze site beschikbaar zijn.

1. DEFINITIES

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

"Platform": verwijst naar de website van de Thuasne Academy (https://thuasneacademy.learnupon.com) en omvat alle functionaliteiten ervan.

"Diensten": verwijst naar de functionaliteiten die worden aangeboden door het Platform.

"Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden": verwijst naar de onderhavige gebruiksvoorwaarden waarin de regels voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten zijn vastgelegd.

"Gebruiker(s)" of "U": verwijst naar alle zorgprofessionals, professionele klanten of werknemers van klanten die het Platform bezoeken, zich toegang verschaffen tot het Platform en gebruikmaken van de Diensten, op voorwaarde dat zij alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen in deze Servicevoorwaarden aanvaarden.

"Gebruikersaccount": verwijst naar individuele accounts.

"Bedrijf": verwijst naar het overkoepelende bedrijf dat de Gebruiker vertegenwoordigt. De naam van het bedrijf dat de Gebruiker vertegenwoordigt is beschikbaar

 

2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN EN ACCEPTATIE VAN LATERE WIJZIGINGEN

Door het accepteren van deze voorwaarden, en wanneer u gebruik maakt van en zich registreert op het Platform, neemt u deel aan onze dienst en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang verkrijgt tot het vlatform of gebruik maakt van onze diensten.

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van het platform ongeacht hun type of aard.

Als je niet akkoord gaat met alle Voorwaarden, dan mag je geen toegang krijgen tot het platform of gebruik maken van de diensten.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan het huidige platform zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden. U kunt de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen.

In het geval van materiële wijzigingen in de voorwaarden, zullen wij u op de hoogte stellen van de bijgewerkte voorwaarden. Deze informatie kan op alle mogelijke manieren worden verstrekt, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst uitputtend is, door contact met u op te nemen per e-mail of door kennisgeving op ons platform.

Wij nodigen u echter uit om deze pagina regelmatig te controleren. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je doorgaat met het gebruik van de Diensten of toegang tot het Platform na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert zonder dat je opnieuw toestemming hoeft te vragen.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN GEKOPPELD AAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE

Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en stemt u ermee in deze Voorwaarden na te leven.

In dit kader verbindt u zich ertoe onze services niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en mag u bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in het land waar u verblijft (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten en kan resulteren in juridische stappen zoals aangegeven in Artikel 13 van deze Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en hebben geen beperkende of andere invloed op deze voorwaarden.

4. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN EN HET PLATFORM

Het platform geeft gebruikers toegang tot het online educatieve platform van THUASNE.

De volgende diensten zijn beschikbaar via het platform:

  • Live trainingssessies,
  • On-demand trainingen, webinars,
  • Trainingsdocumenten (e-learnings, technicsche documenten, korte instructies, ...)

Deze beschrijving van de diensten wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en de volledigheid ervan wordt niet gegarandeerd.

De diensten zijn uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg, professionele klanten van THUASNE en hun medewerkers.

Gebruikers blijven daarom volledig en exclusief verantwoordelijk voor handelingen en beslissingen met betrekking tot hun professionele activiteit en, in het bijzonder, voor het uitgeven, verstrekken en controleren van het voorschrijven van behandelingen en informatie met betrekking tot hun patiënten, in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en ethische verplichtingen die van toepassing zijn op de uitoefening van hun professionele activiteit.

5. TOEGANG, BEDRIJF, HIËRARCHIE EN AUTHENTICATIE

De diensten zijn alleen toegankelijk voor zorgprofessionals, professionele klanten of werknemers van klanten die een account hebben aangemaakt op het platform.

Bij uw eerste bezoek aan het platform moet u zich registreren door op "Registreren" te klikken om toegang te krijgen tot de diensten en door uw contactgegevens in te voeren.

Volg bij het aanmaken van een account de stappen die op het scherm worden weergegeven.

Nadat alle verplichte velden zijn ingevuld, bevestigen we binnen maximaal 5 werkdagen het aanmaken van je account door je een e-mail te sturen.

Bij het aanmaken van een account en het gebruik van de diensten en het platform kunnen we sommige van je persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan. Om toegang te krijgen tot ons privacybeleid, verwijzen we naar sectie 11. PERSOONSGEGEVENS. Het is niet toegestaan om je inloggegevens te delen met iemand binnen of buiten je bedrijf. Elke gebruiker van het platform moet een account aanmaken met zijn eigen gegevens.

Het verlenen van toegang tot het platform of het delen van informatie over het platform, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of screenshots aan iemand die geen werknemer, manager of eigenaar is van hetzelfde bedrijf dat je vertegenwoordigt, is ten strengste verboden.

Als u zich bewust wordt van frauduleus of ongeautoriseerd gebruik van uw account of informatie, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte op het volgende adres: academy@thuasne.com.

6. NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar wordt gesteld op het platform niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op het platform is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het maken van beslissingen zonder primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op het platform is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van het platform te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op ons platform bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

7. OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" bieden zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

8. LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar via ons platform kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op het platform kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het platform, met inbegrip van alle diensten en de algemene structuur, zoals de teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, geluiden en elk ander element waaruit het platform bestaat, met inbegrip van de onderliggende technologie en algoritmen, zijn het exclusieve eigendom van THUASNE of van derden die THUASNE toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Het is verboden om het platform geheel of gedeeltelijk te reproduceren, wijzigen, verzenden, publiceren, aan te passen, in welk medium dan ook, of op welke wijze dan ook te exploiteren zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit vormt een inbreuk op artikel L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

De handelsmerken die door THUASNE worden gebruikt, evenals de logo's die op het platform voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt op basis van de elementen van het platform zonder onze uitdrukkelijke toestemming is derhalve verboden, in de zin van artikel L.713-2 van de Franse wet op het Intellectuele eigendom. De volgende voorwaarden kunnen in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig eigendomsrecht aan de gebruiker of aan een derde.

In overeenstemming met artikelen L. 342-1 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle, mag de gebruiker niet overgaan tot (i) de opvraging, door permanente of tijdelijke overdracht, van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databank aanwezig op het platform op een andere drager, door welk middel en in welke vorm dan ook; (ii) het hergebruik, door het ter beschikking stellen aan het publiek van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databank, in welke vorm dan ook; (iii) het opvragen of herhaald en systematisch hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van deze databank wanneer deze handelingen duidelijk de normale gebruiksvoorwaarden van de databank overschrijden.

10. OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld via het contactformulier) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperkingen opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van het platform of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mail adres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de herkomst van de opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

11. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op het verstrekken van persoonlijke gegevens via het platform is ons privacybeleid van toepassing. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens:

12. FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op ons platform of in de dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om onnauwkeurige informatie in het platform of op een gerelateerde website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in het platform of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in het platform of op een gerelateerde website, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in het platform of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

13. VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het verboden om het platform of de inhoud ervan te gebruiken:

1) voor onwettige doeleinden;
2) Anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen;
3) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden;
4) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
5) te treiteren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
6) valse of misleidende informatie te verstrekken;
7) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van het platform of de dienst of van een verwante website, andere websites of het internet aantast;
8) Persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren;
9) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen;
10) voor obscene of immorele doeleinden;
11) om de beveiligingsfuncties van de diensten, het platform of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van het Platform en de Diensten te beëindigen.

14. AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment het platform en de diensten (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van het platform en de diensten.

In het bijzonder garanderen wij niet dat uw gebruik van het platform en diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die verkregen kunnen worden uit het gebruik van het platform en diensten accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd het platform en alle of een deel van de diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of het platform en de diensten op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van het platform en de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van het platform op eigen risico is. De diensten die aan u worden geleverd via het platform worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen THUASNE, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de platforms en diensten of voor enige andere claim met betrekking tot in enige manier aan uw gebruik van het platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van het platform en de diensten of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via het platform, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan.

15. VRIJWARING

U stemt ermee in THUASNE en onze moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten waarnaar verwezen wordt, of uw schending van een wet of de rechten van een derde.

16. VERNIETIGBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17. BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet door ons uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

In geval van tegenstrijdigheid of verschil tussen de bepalingen van deze Engelse versie van de servicevoorwaarden en de Franse versie die beschikbaar is op het platform, prevaleert de Franse versie.

19. TOEPASSELIJK RECHT

Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij diensten aan je leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

20. WIJZIGINGEN VAN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen onder de voorwaarden vermeld in sectie 2, door updates en wijzigingen op ons platform te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om het platform regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot het platform of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

21. CONTACT INFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u sturen naar academy@thuasne.com.